Všeobecné podmínky mobilní aplikace Nabídka MO Partner


(dále jen ,,Všeobecné podmínky“ nebo ,,VP“)1. Úvod  

Aplikace Nabídka MO Partner byla vytvořena s cílem nabídnout konečnému spotřebiteli rychlou, přehlednou a efektivní informaci o probíhající akci podpory prodeje v jeho oblíbené tradiční prodejně s potravinami umístěné poblíž jeho bydliště. Vážíme si spotřebitelské přízně vůči malým potravinovým prodejnám tradičního trhu sdruženým v maloobchodní síti MO Partner. Nejen touto aplikací se snažíme tuto přízeň udržet a rozvíjet.

2. Vymezení pojmů

2.1. Nabídka MO Partner – aplikace určená pro širokou veřejnost, která poskytuje:
a)    informace o výrobcích a cenách v rámci promoční akce Nabídka MO Partner, která je společností MO Partner a.s. realizována na vybraných (letákových) smluvních prodejnách maloobchodní sítě MO Partner  
b)    informace o spotřebitelských akcích realizovaných společností MO Partner a.s.
c)    obchodní informace a oznámení dané prodejny spotřebiteli, který si tuto prodejnu v aplikaci vybere a označí jako ,,oblíbenou“
 
2.2.    Poskytovatel – společnost MO Partner a.s. jejíž aplikaci si uživatel bezplatně instaluje do svého mobilního zařízení

MO Partner a.s.    
IČ: 258 60 631
se sídlem v Olomouci, Hodolanská 32, PSČ 772 00, zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2357  
 
2.3.    Uživatel – je osoba, která má právo na užívání aplikace Nabídka MO Partner za podmínek uvedených v VS
2.4.    Třetí strana – prodejna, která je aktivním členem sítě MO Partner, realizuje promoční aktivitu Nabídka MO Partner a v rámci Aplikace komunikuje s uživatelem
2.5.    Obsah třetích stran -  za obsah třetích stran se považuje jednostranná komunikace prodejny s uživatelem, který si takovou prodejnu v aplikaci označí za ,,oblíbenou“

3. Užívání aplikace

3.1.     Uživatelem aplikace může být pouze fyzická osoba starší 18-ti let s bydlištěm v České republice
3.2.     Uživatelem aplikace Nabídka MO Partner se stává každý, kdo si tuto aplikaci stáhne z App Store pro zařízení s operačním systémem iOS poslední dvě nejnovější verze, nebo z Google Play pro zařízení s aktuálním operačním systémem Android. Pro ostatní operační systémy není tato aplikace poskytována. 
3.3.     Po stažení aplikace si uživatel vybere z nabídky svou ,,oblíbenou“ prodejnu. Od této chvíle bude dostávat pouze informace k akci realizované na této prodejně a ke komunikaci této prodejny směrem ke svým spotřebitelům.
3.4.     Využívání aplikace Nabídka MO Partner je zdarma. Uživatel nemusí vyplňovat žádný osobní či identifikační údaj jako např. svůj e-mail, heslo a podobně. 
3.5.     Uživatel se zavazuje, že aplikaci Nabídka MO Partner bude užívat pouze k osobním účelům.
3.6.     Uživatel výslovně souhlasí s vyjmutím odpovědnosti poskytovatele za obsah sdělení poskytovaná třetí stranou.  
 
     
4. Obsah komunikace třetích stran  

a)    jednostranná komunikace uživatelem vybrané ,,oblíbené“ prodejny se svým spotřebitelem je prodejnou umisťována na příslušný portál interního informačního systému společnosti MO
Partner a.s. a odtud automaticky importována do aplikace Nabídka MO Partner.
b)    Poskytovatel výslovně vylučuje odpovědnost za jakýkoliv Uživatelský obsah a Uživatel s tímto souhlasí
c)    poskytovatel si vyhrazuje právo smazat z aplikace sdělení či příspěvek třetí strany, pokud jeho obsah bude:
-    urážlivý, podporuje rasismus, fanatismus, nenávist, fyzicky nebo psychicky ubližuje jedinci či jakékoliv skupině;
-    obtěžuje nebo obhajuje obtěžování jiné osoby
-    zneužívá lidi sexuálním nebo násilným způsobem
-    obsahuje nahotu, násilí nebo urážlivý obsah
-    poskytuje jakákoli telefonní čísla, adresy, příjmení nebo jiné údaje o jiné osobě či instituci
-    porušuje jakékoliv právo duševního vlastnictví nebo jiné právo třetí osoby, včetně Uživatelského obsahu, který propaguje nelegální nebo neoprávněné kopírování cizího díla, odkazů na ně
-    navádí k obcházení pokynů Poskytovatele
-    zahrnuje nevyžádanou poštu, zejména spam, řetězové zprávy, hromadné zprávy nebo spimming
-    podporuje jakoukoli trestnou činnost nebo poskytování návodu k nezákonným činnostem
-    zahrnuje komerční aktivity a/nebo prodej bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, zejména soutěže, loterie, výměnné obchody, reklama nebo pyramidová schémata
-    žádá od ostatních uživatelů hesla nebo jakékoli osobní identifikační údaje pro komerční, marketingové, nezákonné nebo jiné účely;
-    obsahuje osobní informace, údaje, které mohou identifikovat jiné osoby, fotografie jiné osoby zveřejněné bez jeho souhlasu/bez souhlasu zákonného zástupce
-    obsahují virus nebo jakoukoli škodlivou aplikaci
-    je dle vlastního úsudku Poskytovatele nevhodný, omezující nebo brání jakékoliv jiné osobě užívání aplikace Nabídka MO Partner, nebo může vystavit Poskytovatele nebo jinou osobu jakékoliv újmě/škodě nebo odpovědnosti jakéhokoliv druhu
d)    poskytovatel si vyhrazuje právo zablokovat vkládání komunikace třetí straně v případě opakovaného vkládání příspěvků, které se neslučují se zásadami těchto Všeobecných podmínek
e)    poskytovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost výrobků inzerovaných v rámci promoční Nabídky MO Partner
f)    poskytovatel nenese odpovědnost za případné cenové rozdíly výrobků inzerovaných v rámci promoční Nabídky MO Partner a výrobků prodávaných na dané prodejně
 
5. Reklamace, námitky

5.1. Zájmem poskytovatele je poskytovat uživatelům co nejlepší služby. Tudíž může být přístup uživatele k některým službám v rámci aplikace Nabídka MO Partner příležitostně omezen, aby bylo možné provádět opravy, údržbu nebo zavádět nové funkce či služby. Poskytovatel bude vždy postupovat tak, aby byla příslušná služba obnovena co nejdříve.  
5.2. O všech případných reklamacích, námitkách či sporech v souvislosti s programem rozhoduje s konečnou platností poskytovatel. Na plnění dle těchto Podmínek není právní nárok.  
5.3. Jakékoliv jiné případné reklamace či dotazy týkající se fungování aplikace Nabídka MO Partner je možné uplatnit či vznést posláním emailu na adresu ………………….@mopartner.cz  
5.4. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s užíváním aplikace Nabídka MO Partner je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) uživatel nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu uživatele, a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s poskytovatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

6. Licenční smlouva k aplikaci  Nabídka MO Partner

6.1. Za podmínky a s výhradou dodržování všech ustanovení a podmínek stanovených v těchto podmínkách uděluje poskytovatel uživateli nevýhradní, nepřenosnou licenci omezenou na dobu k používání aplikace Nabídka MO Partner. Tato licence dává uživateli právo stáhnout si a nainstalovat aplikaci Nabídka MO Partner do mobilního zařízení s operačním systémem iOS poslední dvě aktuální verze nebo Android aktuální verze, které vlastní nebo má pronajaté a má jej pod kontrolou, a používat aplikaci Nabídka MO Partner k účelu popsanému v těchto podmínkách.  
6.2. Uživatel není oprávněn:  
-    používat (včetně vytváření kopií) mobilní aplikaci mimo rozsah licence poskytnuté podle předchozího odstavce 
-    upravovat, překládat, přizpůsobovat ani jinak vytvářet odvozená díla nebo vylepšení, ať již patentovatelná či nikoli, mobilní aplikace nebo jakýchkoli jejích částí; 
-    kombinovat mobilní aplikaci nebo jakékoliv její části s jinými programy, nebo začleňovat mobilní aplikaci nebo jakékoliv její části, do jiných programů;
-    zpětně analyzovat, rozebírat, dekompilovat, dekódovat nebo jinak se pokoušet odvodit nebo získat přístup ke zdrojovému kódu mobilní aplikace nebo jakékoliv její části;
-    odstraňovat, mazat, měnit nebo skrývat jakákoliv upozornění na autorská práva, práva k ochranným známkám nebo patentům nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo vlastnická práva poskytnutá v nebo s mobilní aplikací, včetně jakékoliv jejich kopie; 
-    z jakéhokoliv důvodu třetím stranám zapůjčovat, pronajímat, prodávat, poskytovat podlicenci, převádět, distribuovat, zveřejňovat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat mobilní aplikaci nebo jakékoliv její součásti nebo funkce, ať již prostřednictvím sítě nebo na hostovaném základě, ani ve spojení s hostováním internetu nebo webu, s rozsáhlou sítí (WAN), virtuální privátní sítí (VPN), virtualizací, sdílením času, poskytováním služeb kanceláře, poskytováním software jako služby, cloudu, ani jiné technologie nebo služby; 
-    jakýmkoliv způsobem přerušovat, narušovat, měnit, ničit, zeslabovat, omezovat, manipulovat nebo jinak ovlivňovat řádný provoz mobilní aplikace a programu, zejména, nikoli však výhradně, prostřednictvím použití škodlivého nebo neautorizovaného kódu, viru, červa, trojského koně, malware nebo programu; 
-    používat mobilní aplikaci jakýmkoliv vyhrožujícím, pomlouvačným, urážlivým, hanlivým, obscénním, pobuřujícím, pornografickým, diskriminačním nebo jinak útočným způsobem; 
-    používat mobilní aplikaci k jakémukoli účelu, který je nezákonný, nepovolený, neetický nebo zakázaný příslušným právním řádem. 

7. Změny podmínek a ukončení aplikace

7.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo aplikaci Nabídka MO Partner bez náhrady a bez oznámení uživateli ukončit.  
7.2. Poskytovatel je kdykoli oprávněn jednostranně písemně změnit podmínky, zejména ohledně pravidel aplikace a rozšíření výhod pro uživatele. Pokud není v podmínkách uvedeno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění. Pokud uživatel po seznámení se změnami podmínek v aplikaci Nabídka MO Partner tuto mobilní aplikaci dále používá, platí, že se změnou souhlasí. Pokud uživatel se změnou podmínek nesouhlasí, je oprávněn svou účast ukončit odinstalováním aplikace.

8.    Zpracování osobních údajů uživatele

8.1. Provozovatel nezpracovává žádné osobní údaje uživatele  
 
9. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 4. 2024.

Přihlašte se do systému